3 of 15 | Thumbs | previous next | En Route

Greek-Albanian borders, Epirus, 1993